മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ? | Diagnosis and Treatment | Dr.Baijumon Balan | #HealthTips

മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ? | Diagnosis and Treatment | Dr.Baijumon Balan | #HealthTips

മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ? | Diagnosis and Treatment | Dr.Baijumon Balan | #HealthTips Myeloma, also known as multiple myeloma, is a blood cancer arising from plasma cells. At any one time there are around 17,500 people living with myeloma…

Read More